Akademia Marina
Akademia Marina
Bank Modułów Kształceniowych
Marina Jachtowa - WODNIK
ul.Zegrzyńska 10
05-126 Nieporęt
Tel.: 22 49-042-49
Tel. kom.: 602-271-412
501-630-747
E-mail: biuro@akademiamarina.pl

Odbyte szkolenie motorowodne - gwarancją sukcesu i satysfakcji.

 

Zapoznaj się z programem naszych szkoleń na kursy motorowodne. Dzięki nim uzyskasz patent motorowodny. Spełnij marzenia już teraz! Szkolenia motorowodne na których poczujesz się jak ryba w wodzie.

Oferujemy szkolenia motorowodne w czterech kategoriach:

- Sternik Motorowodny

- Morski Sternik Motorowodny

- Kapitan Motorowodny

- Sternik z licencjami na holowanie narciarza i innych obiektów pływających oraz na holowanie statków powietrznych.

Za nami już tysiące godzin na wodzie i mnóstwo czasu spędzonego z kursantami. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych kursantów i wiemy, że zdobyty patent motorowodny, patent sternika motorowodnego, to też nasza zasługa.

Organizując szkolenia motorowodne podchodzimy indywidualnie do każdego z kursantów.

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu lub licencji;
2) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej


Egzaminy na poszczególne patenty i licencje przeprowadza się zgodnie z zakresem wymagań egzaminacyjnych
określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”.
Komisja jest powoływana przez właściwy polski związek sportowy albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej do przeprowadzenia egzaminu.
W skład komisji wchodzą co najmniej:
1) przewodniczący;
2) sekretarz.

W skład komisji mogą wchodzić dodatkowo członkowie w liczbie od 1 do 3.
 Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może wyznaczyć dodatkowo swojego przedstawiciela jako członka
komisji, o czym informuje odpowiednio właściwy polski związek sportowy albo podmiot upoważniony przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej do przeprowadzenia egzaminu najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem
egzaminu. Koszty udziału swojego przedstawiciela w komisji ponosi minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 460

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa
się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu
patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się
uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma
formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych
przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany
ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania.

 Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika
morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.
Część teoretyczna egzaminu na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza wodnego lub
innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego
wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.
 Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza
wodnego lub innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych uważa się uzyskanie 20 prawidłowych
odpowiedzi w teście.
Przewodniczący komisji sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej
pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.
Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych
indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego,
sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane
wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
 Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych
przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle
wykonanego elementu.
Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym
zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną.
Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających
ich nieuprawnione ujawnienie.
Przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji są obowiązani zachować w tajemnicy tematy egzaminacyjne.

Copyright © 2015 - AKADEMIA MARINA. Projekt i wykonanie Freeline. Wszystkie prawa zastrzeżone.